กำหนดการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 30 ต.ค. 2562 - 15.39 น.

กำหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1
(Software Testing Boot Camp: Foundation level)

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วัน/เวลา กิจกรรม

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 
08.30 – 10.15 น. รายงานตัว และลงทะเบียน
10.15 – 10.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย    คุณศวิต กาสุริยะ
         รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ถ่ายภาพร่วมกัน

10.30 – 11.00 น. แนะนำตัวและพักรับประทานอาหารว่าง (จัดแบบ Snack Box)
11.00 – 12.00 น. Ch1: Fundamentals of Testing
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
         นักวิจัย งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
         ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Ch2: Testing throughout the Software Development Lifecycle
คุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ตาม ISO/IEC 25010:2011
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น. Ch2: Testing throughout the Software Development Lifecycle
คุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ตาม ISO/IEC 25010:2011 (ต่อ)
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น. Ch3: Static Testing
โดย    คุณธนพล วิสุทธิกุล
         ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
20.15 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 9.30 น. Ch6: Tool Support for Testing
โดย    คุณธนพล วิสุทธิกุล
9.30 – 10.30 น.    Ch4: Test Techniques - Categories of test techniques,
Experience-based Testing
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Ch4: Test Techniques - Black-box Testing
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Ch4: Test Techniques - White-box Testing
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น. Workshop 1
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น. Workshop 2
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
20.15 น.    กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Ch5: Test Management
โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Post Test
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง(จัดแบบ Snack Box)
15.05 – 15.40 น.

สรุปและกล่าวปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตร
โดย    คุณศวิต กาสุริยะ
         รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 น.    สิ้นสุดการจัดงาน เดินทางกลับภูมิลำเนา