ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 พ.ย. 2562 - 18.22 น.

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม
ทางผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วม ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจันทกร (ปู) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2324 ในวันและเวลาราชการ

 

รูปแบบการจัดงานฯ
1. ในสองวันแรก จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน
2. ในวันที่สาม จะเป็นการทำแบบทดสอบวัดความรู้ตามที่ได้อบรมไป พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตร

สถานที่ วันเวลา ในการจัดงานฯ
สถานที่จัดงาน: ณ ห้อง405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันเวลา: 22 - 24 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
พี่พัก: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง: แผนที่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางตามระเบียบการเงินของสำนักงานฯ
2. เอกสารหลักฐานประกอบการเดินทาง อาทิ หางตั๋วรถโดยสารประจำทาง ตั๋วรถไฟ

การสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับตามระเบียบการเงินของสำนักงานฯ

การเตรียมตัวในการเข้าร่วม
1. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
2. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าร่วมงานฯ 3 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนิสิต นักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
4. กรณีต้องการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว รบกวนพร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ