โมบายแอปพลิเคชัน

BaiKhaoNK

โปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา

FMC

โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก

VAJA Text-to-speech Engine

เป็นซอฟต์แวร์ที่แปลงข้อความภาษาไทย/อังกฤษเป็นเสียงพูด (Thai/English Text-to-Speech)

FengShuiApp

โปรแกรมช่วยเลือกทิศตำแหน่งที่ดีสำหรับห้องนอน ห้องทำงาน