โมบายแอปพลิเคชัน

MyAct

โปรแกรมเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ 4 กิจกรรม

YaAndYou

“ยากับคุณ” (Ya&You) แอพพลิเคชันสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ

SafeMate

ช่วยวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้ sensor ที่มีอยู่บน smartphone