โมบายแอปพลิเคชัน

Traffy Transit

Traffy Transit เป็นแอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ โดยมีการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง GNSS ไว้ที่รถโดยสารประจำทาง

Museum Pool

ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool) เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์

Agri-Map Mobile

แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร