โมบายแอปพลิเคชัน

Safe Mate V2

SafeMate : แอปพลิเคชั่นติดตามการขับรถด้วย Smartphone ร่วมรณรงค์ทุกความห่วงใยบนท้องถนน

FAARMis

FAARMis (Food And Agriculture Revolution Model Information System) อ่านออกเสียงว่า “ฟามิส”

SQR

SQR เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

Chuebannammueang

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” เป็นแอปพลิเคชันค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดน และเขตการปกครองทั่วโลก