โมบายแอปพลิเคชัน

KidDiary

โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

FM91BKK

ช่วยกรองข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ให้เหลือแต่ข้อมูลที่อยู่ในบริเวณจุดที่เราสนใจ

MyAndYou

แอพพลิเคชันที่ต่อยอดจาก YaAndYou ให้บริการทั้งสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและเพิ่ม

FoodiEat

โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat)