MENU

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเป็นเลิศของประเทศไทยในวงการวิจัยระดับโลก

More งานวิจัย
Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย

Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย Thai AI Service Platform

"เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์" กับการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เทระเฮิรตซ์คืออะไร เหตุใดจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วเราจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง..มาดูกัน

"ระบบไซเบอร์-กายภาพ" พื้นฐานสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยี ระบบไซเบอร์-กายภาพ หรือ Cyber-Physical Systems (CPS) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและงานวิจัยในประเทศชั้นนำต่างๆ

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System)

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้แพร่หลายมากขึ้น จะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ต่อยอดงานวิจัย

ผลงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์

More ต่อยอดงานวิจัย
Onboard Charger

Onboard Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงวงจรภาคกำลังของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่มีในยานยนต์นั้นๆ อยู่แล้วให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 ระบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง คาดในอนาคตนักพัฒนาระบบสามารถต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสงที่ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอย่างครบถ้วน

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

งานสนับสนุนการวิจัย

More งานสนับสนุนการวิจัย