MENU

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเป็นเลิศของประเทศไทยในวงการวิจัยระดับโลก

More งานวิจัย
การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System)

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้แพร่หลายมากขึ้น จะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์

ต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์ เครื่องส่งวิทยุชุมชนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผ่านมาตรฐานและได้รับการยอมรับจาก กสทช.

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย "ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์" ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย "ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งในระบบ iOS Android และ Windows Mobile

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา Family Folder Collector (FFC)

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา Family Folder Collector (FFC) โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพและอนามัยของคนไทย

ต่อยอดงานวิจัย

ผลงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์

More ต่อยอดงานวิจัย
Onboard Charger

Onboard Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงวงจรภาคกำลังของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่มีในยานยนต์นั้นๆ อยู่แล้วให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 ระบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง คาดในอนาคตนักพัฒนาระบบสามารถต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสงที่ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอย่างครบถ้วน

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

งานสนับสนุนการวิจัย

More งานสนับสนุนการวิจัย