รายการสัมมนา

13-16 ธันวาคม 2564

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th