รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (เชียงใหม่)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 16 ธ.ค. 2562 - 12.16 น.

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ
1 นาย นพดล ชลอธรรม บลู ครู อาจารย์ (Teacher)
2 นาย เสกสรรค์ ศิวิลัย เสก ครู อาจารย์ (Teacher)
3 นาย นพดล มณีเฑียร ปู ครู อาจารย์ (Teacher)
4 Mr. Sarawoot Prawin M นักพัฒนา (Developer)
5 นางสาว ธนาทิพย์ จันทร์คง แจว ครู อาจารย์ (Teacher)
6 นางสาว จิราภรณ์ กาบศรี พิ้ง นิสิต นักศึกษา (Student)
7 นาย วิศาล ธรรมาธร อาร์ม ประชาชนทั่วไป (General Participant)
8 นาย ภวัต แสงเดือน นน นิสิต นักศึกษา (Student)
9 นาย ณรงค์ นันทกุศล รงค์ ครู อาจารย์ (Teacher)
10 นาย วีรยุทธ เอื้อใจพระ ยุทธ นักพัฒนา (Developer)
11 Miss sasitorn soranathavornkul tuk นักวิชาการ (Academic Staff)
12 Mr. Sutin Surinruk May ประชาชนทั่วไป (General Participant)
13 Mr. Rakdiaw Muangma Diaw ครู อาจารย์ (Teacher)
14 Miss pattaratorn soranathavornkul yodnam นิสิต นักศึกษา (Student)
15 นาย ชวลิต ขอดศิริ เอ๋ ครู อาจารย์ (Teacher)
16 นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร เกรียง ประชาชนทั่วไป (General Participant)
17 นาย ไพโรจน์ พันธุราษฎร์ น้อย นักพัฒนา (Developer)
18 นาย พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี พงษ์ ครู อาจารย์ (Teacher)
19 นาย ปิยชนม์ คำเป็ง คริสตั้ล นักพัฒนา (Developer)
20 นาย เสฐียรพงษ์ สุกิน เต้ นักพัฒนา (Developer)
21 นาย กฤษณะ มีสุข บิ๊ก ครู อาจารย์ (Teacher)
22 นาย ประธาน คำจินะ เบิ้ม ครู อาจารย์ (Teacher)
23 นาย หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ หัสฤกษ์ ครู อาจารย์ (Teacher)
24 Mr. Sutipong   Benz นิสิต นักศึกษา (Student)
25 นาย กัมปนาท ชัยมูลฐาน คอป นิสิต นักศึกษา (Student)
26 นาย รัชชานนท์ มุขแก้ว นนท์ นิสิต นักศึกษา (Student)
27 นาย เรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี เรือง ประชาชนทั่วไป (General Participant)
28 นาย บุญสันติ ตั้งอิสราวุฒิกุล บุญ นักพัฒนา (Developer)
29 นางสาว พรวนา รัตนชูโชค อ้อม ครู อาจารย์ (Teacher)
30 นางสาว พรทิพย์ เงินมา หลับปุ๋ย ประชาชนทั่วไป (General Participant)
31 นาย เทพบดินทร์ ใจอินสม ฟู่ นิสิต นักศึกษา (Student)
32 นางสาว นันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ เจน นิสิต นักศึกษา (Student)
33 นาย สนิท สิทธิ นิด ครู อาจารย์ (Teacher)
34 นาย ภากร สุริยเทวสถิตกุล เคน นักพัฒนา (Developer)
35 นาย ชาคริต กันพรมกาศ มิว นักพัฒนา (Developer)
36 นางสาว ปาริฉัตร คำสิงห์ กองแกง นักพัฒนา (Developer)
37 นาย พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ปอม ครู อาจารย์ (Teacher)
38 นาย ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล ว่อง ครู อาจารย์ (Teacher)
39 นาย ปัญจกิตติ์ ปวงมาลา กอล์ฟ นักพัฒนา (Developer)
40 นาย ศุภโชค บุตรดีขันธ์ บูม นิสิต นักศึกษา (Student)
41 Mr. Prakorn KHUNA PP นักพัฒนา (Developer)
42 Mr. Pituphum SHAI Namo นิสิต นักศึกษา (Student)
43 นาย ศักดา ชัชวาลย์ อ๊อด นักพัฒนา (Developer)
44 นาย พชร ชูเกียรติขจร จิ้น นักพัฒนา (Developer)
45 นาย รัฐไกร วัจนคุณอนันต์ อ๊อด นักสร้าง (Maker)
46 นาย นันท์ ก้อคำ นัน ครู อาจารย์ (Teacher)
47 นาย อนุรักษ์ ศรีชัยวิทย์ รักษ์ นักพัฒนา (Developer)
48 นาย อนุสรณ์ ใจแก้ว อนุสรณ์ นักวิชาการ (Academic Staff)
49 นาย สำราญ ไชยคำวัง ราญ ครู อาจารย์ (Teacher)
50 นาย ธนิต เกตุแก้ว เล็ก ครู อาจารย์ (Teacher)
51 นาย อุเทน บุญเลียม เทน นักพัฒนา (Developer)
52 นาย ธีรวัฒน์ ชั่งเพ็ชรผล เอ็ม นักพัฒนา (Developer)
53 นางสาว สนธยา ขวัญอยู่ โอ๋ ประชาชนทั่วไป (General Participant)
54 นาย บุรัศกร เพ็ญศศิธร อัต นักพัฒนา (Developer)
55 นาย วนัส จันทร์บาล เนม ประชาชนทั่วไป (General Participant)
56 นาย ชลิต ทองงามแท้ สังข์ ประชาชนทั่วไป (General Participant)
57 นาย ณัฐพล จิตรีชาติ ต้อม นักพัฒนา (Developer)
58 นาย กลยุทธ แก้วบัวดี เล่ ครู อาจารย์ (Teacher)
59 นาย ศรีบุญเรือง เพ็งผล หมอ ประชาชนทั่วไป (General Participant)
60 นาย ฉัตร์ชัย ขันติโชติ โปร นักพัฒนา (Developer)
61 นาย พงศพัทธ์ โพธิ เอ็ม ครู อาจารย์ (Teacher)
62 นาย ธัญเทพ อินทนน อ๋อย นิสิต นักศึกษา (Student)
63 นาย อภิวัฒน์ คลองโปร่ง เบส นักพัฒนา (Developer)
64 นาย พันธ์เลิศ รักษาพันธุ์ เกมส์ นิสิต นักศึกษา (Student)
65 นางสาว วชรพร ใจวงค์ก้อน เบลล์ นิสิต นักศึกษา (Student)
66 นาย บรรจง ปิยศทิพย์ จง นักพัฒนา (Developer)
67 นาย ณัฐพล แก้วอุดร แชมป์ ครู อาจารย์ (Teacher)
68 นาย ประเสริฐ ลือโขง ตึ๋ง ครู อาจารย์ (Teacher)
69 นาย พีรัชต์ ลิ้มกรโชติวัฒน์ ปิง นิสิต นักศึกษา (Student)
70 นาย ณัฐพล แก้วอุดร แชมป์ ครู อาจารย์ (Teacher)
71 นางสาว สิริกร สันติโรจนกุล เป็ด ครู อาจารย์ (Teacher)
72 นาย ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ภูษิต ครู อาจารย์ (Teacher)
73 นางสาว ปวีณา เครือจันต๊ะ เบล ครู อาจารย์ (Teacher)
74 นาย เฉลิมชนม์ วราหลิน มด ครู อาจารย์ (Teacher)
75 นาย บวรศักดิ์ สมเคราะห์ ฝน ครู อาจารย์ (Teacher)
76 นาย สัญฌา พันธุ์แพง แดง ครู อาจารย์ (Teacher)
77 นางสาว ภัทรมน พันธุ์แพง ปอ ครู อาจารย์ (Teacher)
78 นางสาว กฤตยา พันธุ์แพง พิ้งกิ้ นิสิต นักศึกษา (Student)
79 นาย ณัฐนันท์ สุภาวะ เกมส์ นักพัฒนา (Developer)
80 นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจ อาร์ม ครู อาจารย์ (Teacher)
81 นาย สุกฤตา บุญชู ไนท์ นักพัฒนา (Developer)
82 นาย วิศรุต ชอบชื่น โป้ นักพัฒนา (Developer)
83 Mr. Tanakorn Asksornnarunart Bank นิสิต นักศึกษา (Student)
84 Mr. SUPACHAI CHAIMANGUA ต่อ นักสร้าง (Maker)
85 นาย ธนวัฒน์ ทองสั่ง ปลั๊ก นักพัฒนา (Developer)
86 นาย ชวโรจน์ ใจสิน หนุ่ม ครู อาจารย์ (Teacher)
87 นาย ธันยบูรณ์ โมรินากะ เรียวจุน นักพัฒนา (Developer)
88 Mr. kitisak yamano Ton นักพัฒนา (Developer)
89 นาย ชลัมพล ธารารักษ์ กร นักวิชาการ (Academic Staff)
90 Mr. Kittiphan Pomoung KT ประชาชนทั่วไป (General Participant)
91 นาย ภานุวัฒน์ ผาลาด คอปเตอร์ ครู อาจารย์ (Teacher)
92 Mr. Sorapong Sukasam Pong นักวิชาการ (Academic Staff)
93 นาย ณัฏฐนารินท์ พรหมรินทร์ แบงค์ นักสร้าง (Maker)
94 นาย ธนพันธ์ เพ็ชรรัตน์ อ้ำ นิสิต นักศึกษา (Student)
95 นาย พรเทพ จันทร์เพ็ง เทพ ครู อาจารย์ (Teacher)
96 นาย ตุลา คุ้มครอง ตั๊ก นิสิต นักศึกษา (Student)
97 นาย จารุกิตติ์ สินทรัพย์ไพบูลย์ โอปอ นิสิต นักศึกษา (Student)
98 นาย ภูเบศ      
99 นาย สิวัชร สุแก้ว    
100 นาย ธนัท เฮดดิการ์ด   นิสิต นักเรียน (Student)
101 นาย อรรถพล เนตตระวงค์   โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
102 Mr. Munly Leong   Start up