กำหนดการ (กรุงเทพมหานคร)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 15 ม.ค. 2563 - 10.22 น.

การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม The Mitr-ting Room สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. รายงานตัว และลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
  โดย    ดร.เทพชัย  ทรัพย์นิธิ
         ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
09.10 – 09.20 น. กล่าวแนะนำโครงการอบรม “การใช้ AI for Thai Platform"
สำหรับนักพัฒนากรุงเทพมหานคร
  โดย    คุณศวิต  กาสุริยะ
         หัวหน้าทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ
09.20 – 09.30 น. ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน AI for Thai Hackathon 2020
  โดย    ดร.กริช  นาสิงห์ขันธุ์
         หัวหน้าทีมงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี
         ถ่ายภาพร่วมกัน
09.30 – 10.30 น. อบรมการใช้ AI Service Platform: Language
  โดย    นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อบรมการใช้ AI Service Platform: Vision
  โดย    นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. อบรมการใช้ APIs  ใน AI Service Platform: Conversation
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. ร่วมอภิปรายและเสนอแนะ
16.00 – 16.30 น. สรุปและกล่าวปิดงาน
  โดย    ดร.กริช  นาสิงห์ขันธุ์
         หัวหน้าทีมงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี