กำหนดการ (เชียงใหม่)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อา. 15 ธ.ค. 2562 - 21.30 น.

การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. รายงานตัว และลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
 

โดย    ดร.ชูชาติ  หฤไชยะศักดิ์
         ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น. อบรมการใช้ AI Service Platform: Language
  โดย    นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อบรมการใช้ AI Service Platform: Vision และ Conversation
  โดย    นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. ทดลองการใช้ APIs  ใน AI Service Platform: Language, Vision และ Conversation
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.30 น. ร่วมอภิปรายและเสนอแนะ
15.30 – 16.00 น. สรุปและกล่าวปิดงาน
  โดย    ดร.ชูชาติ  หฤไชยะศักดิ์
         ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)