วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อา. 15 ธ.ค. 2562 - 21.10 น.

          ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนำมาในประเทศไทยเพื่อก้าวข้ามบริบทความท้าทายต่างๆเช่น กับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การสร้างโอกาสธุรกิจจากการรวมกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพคนในประเทศเป็นต้น โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบต่างจำนวนมาก ทั้งข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและมีบทบาทที่ชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ที่จะช่วยทำงานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทำความเข้าใจแบบแผนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ให้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
          การพัฒนากำลังคนและสร้างเครือข่ายทางด้าน AI สำหรับประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมกำลังคนและเยาวชนเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้าสู่โมเดล Thailand 4.0  นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะทำให้ยกระดับคุณภาพของประชากร การศึกษา และเศรษฐกิจให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้ดำเนินการโดยเริ่มพัฒนากำลังและสร้างเครือข่ายทางด้าน AI ในภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มต้นแบบเพื่อรองรับการขยายการพัฒนากำลังคนและสร้างเครือข่ายทางด้าน AI ต่อไป