MENU

ซอฟต์แวร์

รวมนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ เพื่ออุตสาหกรรมและบริการ

More ซอฟต์แวร์
Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists

Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists เว็บไซต์ Open-D (Beta) พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อให้คนไทยได้มีแหล่งรวมชุดข้อมูลแบบเปิด (Open Dataset) ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนักพัฒนาโปรแกรมและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)

"ระบบถอดความเสียงพูดเป็นตัวอักษรแบบทันเวลา” เปิดโลกสื่อสารคนพิการทางการได้ยิน นวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน์แบบทันที

JibJib : Your Virtual Assistant

JibJib : Your Virtual Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความสามารถหลากหลาย จะคอยช่วยเหลือในเรื่องที่คุณต้องการ

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เครื่องมือเพื่อช่วยให้การตรวจประเมินการแปรเสียงและการสั่นพ้องของเสียงพูดอย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยประเมินการพูดไม่ชัดและการสั่นพ้องของเสียงผิดปกติได้ในเวลาเดียวกัน

โมบายแอปพลิเคชัน

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดโมบายแอปพลิเคชัน

More โมบายแอปพลิเคชัน
FoodChoice : แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

FoodChoice : แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ สุขภาพดีเพราะมีแอปฯ FoodChoice

Traffy Transit : แอปพลิเคชันทำนายเวลารถเข้าป้าย

Traffy Transit : แอปพลิเคชันทำนายเวลารถเข้าป้าย แอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ โดยการติดตั้ง GNSS ไว้ที่รถโดยสารประจำทาง และทำการทำนายเวลาที่รถจะมาถึงป้าย

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์ แอปพลิเคชันช่วยในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งแบบที่เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงและแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน

บริการด้านนวัตกรรม

More บริการด้านนวัตกรรม