ซอฟต์แวร์

JibJib : Your Virtual Assistant

JibJib (จิ๊บๆ) คือ ผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

VAJA 8.0 : ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ

การสื่อสารด้วยเสียงพูดเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ