ซอฟต์แวร์

VAJA 8.0 : ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ

การสื่อสารด้วยเสียงพูดเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

Thai School Lunch

Thai School Lunch เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ