ซอฟต์แวร์

Kitwai : คิดไว

คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพัฒนาเครื่องมือที่ผสมผสานความรู้ทางด้านแสง อิเล็กทรอนิกส์ และ