ซอฟต์แวร์

Smart Aqua Application

สมาร์ท อาควา แอปพลิเคชั่น (Smart Aqua Application) เป็นระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือสารเคมีในน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)

Kitwai : คิดไว

คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่