ซอฟต์แวร์

TTRS

เป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้

TanRabad

ทันระบาด คือ ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุ

LexToPlus

โปรแกรมตัดคำภาษาไทยแบบอิงพจนานุกรม (Dictionary based) โดยใช้เทคนิค Longest matching ในการตัดคำ