ซอฟต์แวร์

TanRabad

ทันระบาด คือ ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุ

LexToPlus

โปรแกรมตัดคำภาษาไทยแบบอิงพจนานุกรม (Dictionary based) โดยใช้เทคนิค Longest matching ในการตัดคำ

TLexPlus

โปรแกรมตัดคำภาษาไทยแบบอิงการเรียนรู้ของเครื่องทีเล็กซ์ (TLexPlus: Thai Lexeme Analyser)