ซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพัฒนาเครื่องมือที่ผสมผสานความรู้ทางด้านแสง อิเล็กทรอนิกส์ และ

HosMate

HosMate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วย