ซอฟต์แวร์

BigStream: Real-time Data Platform

Big Stream คือ แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์

TTRS Service Platform

แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด