ซอฟต์แวร์

UNAI : อยู่ไหน 3 มิติ

UNAI หรือ “อยู่ไหน 3มิติ” เป็น แพลตฟอร์มสําหรับให้บริการข้อมูลตําแหน่ง