ซอฟต์แวร์

Partii2go – พาทีทูโก

ระบบรู้จำเสียงพูด มีหน้าที่แปลงเสียงพูดของเราเป็นข้อความตัวหนังสือ (Speech to Text Application)

Traffy Expert Finder

ระบบวิเคราะห์และจัดลำดับความเชี่ยวชาญ (Traffy Expert Finder)

Heat & Freeze

ระบบทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในอุตสาหกรรม (Heat and Freeze)