Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิด เซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


 

    บรรณานุกรม
-  พิไลพรรณ พงษ์พูล. 2525. ราวิทยาเบื้องต้น. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ .

-  พญ.ดร.วินิตา บริราช, ผ.ศ.โสภาพร เนียมหอม. 2540. การวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคในผู้ป่วยเอดส์. ยุทธรินทร์ การพิมพ์.

-  รังสรรค์ เพ็งนู. 2544. อินเตอร์เน็ต.เครือข่ายการเรียนรู้สู่ห้องเรียน. โรงพิมพ์การศาสนา. กรุงเทพฯ.

-  สาธารณสุข,กระทรวง. 2544. Pictorial Review of Medical Mycology and
    Parasitology.กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

-   นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ, ดร.วิรัช วรรณรัตน์และคณะ. 2537. หนังสือเรียน พ011 สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .
    สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ.

-   ชวลิต ทัศนสว่าง. โรคติดต่อ.สหประชาพาณิชย์. กรุงเทพฯ.

-   สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย.2529 เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8 .
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. นนทบุรี.

-   สมชาย สุพันธุ์วณิช, กาญจนา สุพันธุ์วณิช. 2521. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ. โรงพิมพ์สามมิตร. กรุงเทพฯ.

-   นิภา จรูญเวสฆ์ และคณะ. 2523. โรคเขตร้อน. โรงพิมพ์พิฆเณศ. กรุงเทพฯ.

-   ประวิทย์ สุนทรสีมะ. 2522. การควบคุมโรคติดต่อ. อาทรการพิมพ์. กรุงเทพฯ.

-   จำรูญ ยาสมุทร และหัชชา ณ บางช้าง. 2528. การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา. มิตรานราการพิมพ์. กรุงเทพฯ.

-   สาธารณสุข, กระทรวง. 2522. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.
    กองฝึกอบรมสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ.