Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิด เซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B    การทำโครงงานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่เรียกว่าเชื้อรามีแรงจูงใจที่เกิดจากข่าว
นักร้องดังที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ตกคลองที่มีน้ำสกปรกแล้วเกิดสำลักน้ำ
ที่มีเชื้อโรคชนิดร้ายแรงเข้าไปในร่างกาย
เป็นผลให้เกิดเชื้อราในปอดและในสมอง
โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจติดตามข่าวการป่วยและวิธีการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดแรงจูงใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่า
เชื้อรา
         การศึกษา ค้นคว้าผู้จัดทำได้ศึกษา
แหล่งข้อมูลจากหนังสือและศึกษาดูงาน
ที่ห้องจุลชีววิทยา โรงพยาบาลลำพูน
อ.เมือง จ.ลำพูน โดยได้เข้าไปสังเกต
ปฏิบัติการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
เทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำให้ผู้จัดทำ
โครงงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่เรียกว่าเชื้อรามากขึ้น เป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาจากแหล่งข้อมูล เช่น
เอกสาร ตำรา ได้ง่ายขึ้น และสามารถ
นำมาถ่ายทอดให้สมาชิกในชั้นเรียน
ได้ในระดับเบื้องต้น

         
      การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรา จะนำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเชื้อรา เนื้อเยื่อ ลักษณะ โครงสร้าง
การดำรงชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
ประเภทของเชื้อรา การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาและการทำลาย ซึ่งจะได้นำเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจแก่ผู้สนใจและต้องการศึกษา
            
      เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเชื้อราทางการแพทย์ คือสามารถวินิจฉัย
เชื้อราก่อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

        การที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายต้องขึ้นกับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น คุณภาพของวัตถุ
ตัวอย่าง มีการเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม การขนส่ง
วัตถุตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ ต้องทันท่วงที
และการปฏิบัติการที่ถูกต้อง


          เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์ 
   สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิด 
   เซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
   แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
บิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธาน

เชื้อราที่เกิดกับบิ๊ก D2B
 


Disclaimer