Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B       การสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ
   1. Fragmentation โดยเส้นใยที่ฉีกขาดสามารถที่จะเจริญ
       งอกเป็นกลุ่มของเส้นใยต่อไปได้อีก
   2. Budding คือ การแตกหน่อ พบในยีสต์
   3. Transverse fission คือ การแบ่งตามขวางของเซล จาก 1 เซล
       ได้ เป็น 2 เซล พบในยีสต์พวก Schizosacharomyces
   4. Sporulation การสร้างสปอร์ สปอร์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการผสมกัน
       ทางเพศ (asexual spore) มีได้หลายแบบ เช่น

 การสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ
โครงสร้างของเชื้อรา

 -  Conidiospores เป็นสปอร์ที่มีขนาดเล็ก (microconidia)
     หรือมีขนาดใหญ่ (macroconidia) สร้างโดยเส้นใยยื่นยาวออกไป
     ทำหน้าที่เป็น เซลพิเศษสำหรับสปอร์
 -  Arthrospores เป็นสปอร์ที่เกิดจากเส้นใยหลุดออกมาเป็นแต่ละสปอร์
 -  Sporangiospores เป็นสปอร์ที่สร้างอยู่ภายในอับสปอร์
 -  Blastospores เป็นสปอร์ที่มีผนังหนาคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
     มีไว้สำหรับอยู่ข้ามฤดู
 -  Zoospores เป็นสปอร์ที่มีแฟลกเจลลาช่วยในการเคลื่อนที่
 -  อับสปอร์ (sporangium) มีลักษณะคล้ายถุง มี sporangiospores
    บรรจุอยู่ภายใน sporangiospore

               zoospore ของเชื้อรามีแฟลกเจลลาช่วยในการเคลื่อนที่
        แฟลกเจลลาของเชื้อรามีโครงสร้างเหมือนกับแฟลกเจลลา
       ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
                แฟลกเจลลาที่พบใน zoospore ของเชื้อรา แบ่งออก
       เป็น 2 ชนิดคือ
                  1. whiplash flagella เป็นแฟลกเจลลาที่ส่วนโคนแข็ง
                       และยาวกว่าส่วนปลายซึ่งสั้นและยึดหยุ่นได้
                  2. tinsel flagella เป็นแฟลกเจลลาที่มีขนเล็ก ๆ
                       ยื่นออกมาตลอดความยาวของแฟลกเจลลา
 แฟลกเจลลาช่วยในการเคลื่อนที่