Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


การวินิจฉัย

 

           เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติการเชื้อราทางการแพทย์
  คือสามารถวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคได้อย่างรวดเร็ว
  และมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

           การที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายต้องขึ้นกับองค์ประกอบ
   หลายอย่าง เช่น คุณภาพของวัตถุตัวอย่าง ต้องมีการเก็บที่
   ถูกต้องเหมาะสม การขนส่งวัตถุตัวอย่างมายัง
   ห้องปฏิบัติการ ต้องทันท่วงที และการปฏิบัติการที่ถูกต้อง

           การตรวจวินิจฉัยเชื้อราทางห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย
     วิธีการ ดังต่อไปนี้
   1. การตรวจโดยตรงทางกล้องจุลทรรศน์
       (Direct microscopical examination )
       เป็นวิธีการ เบื้องต้นที่สำคัญ ให้ผลรวดเร็ว รายงานผลเบื้องต้น
      ให้ทราบก่อน

   2. การเพาะเชื้อ
      ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราที่สงสัย ชนิดของวัตถุตัวอย่าง
     
ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างและขึ้นกับชนิดของเชื้อราที่มีอยู่
      ในแต่ละท้องถิ่น

การตรวจโดยตรงทางกล้องจุลทรรศน์
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา

          3. การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อราด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา
              ทำได้หลายวิธีโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันปกติ
              แต่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มบก จะไม่สามารถตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ได้

          4. การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อราด้วยการตรวจชิ้นเนื้อ
              (Histopathology) เป็นการตรวจดูรูปร่างลักษณะของเชื้อรา
              ใน tissue ของผู้ แล้วทำการย้อมด้วยวิธีต่างๆ
              จึงนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศ์