Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
Sabhi
Sabhi หรือ Sabhi with sheep blood ใช้สำหรับการเพาะเชื้อ Histoplasma capsulatum media นี้ประกอบด้วย 1/2 ส่วนของ SAB agar และ 1/2 ส่วนของ BHIA และมี chloromycetin ไม่ใช้ media นี้ เพาะหาเชื้อราจาก ผม เล็บ และผิวหนัง

Sabouraud dextrose agar (SDA)
Media นี้มีหลายสูตร สูตรแรกประกอบด้วย 4% glucose Ph 5.6 ใช้สำหรับเพาะเชื้อราพวก Dermatophytes ต่อมา Emmons ได้ปรับปรุงให้เป็น 2% glucose ระดับ pH 6.5 ซึ่งเป็น media ที่เหมาะสมสำหรับเพาะ opportunistic และ dimorphic fungi จากตัวอย่าง นอกจากนั้นยังมีการเติม cycloheximide , chloramphenicol , gentamicin , penicllin , streptomycin หรือ tellurite ลงใน SDA ด้วย

Yeast extract phosphate medium
Yeast extract phosphate medium ผสมกับ chloramphenicol และ ammonium hydroxide นี้ใช้ในการเพาะเชื้อ Histoplasma capsulatum จากวัตถุตัวอย่างที่ contaminate มาก ๆ media นี้ต้องใช้กับ
Petri - dishes