Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


ศึกษาเชื้อจากกล้องจุลทรรศน์
เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูล เตรียมยาทดสอบกับเชื้อรา ปั้มแผ่นยาทดสอบเชื้อรา
ศึกษาเชื้อจากกล้องจุลทรรศน์ เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูล เตรียมยาทดสอบกับเชื้อรา ปั้มแผ่นยาทดสอบเชื้อรา
กำลังเพาะเชื้อ ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ ตรวจเชื้อจากกล้องจุลทรรศน์ ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ
กำลังเพาะเชื้อ ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ ตรวจเชื้อจากกล้องจุลทรรศน์ ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ
ศึกษาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ กำลังเพาะเชื้อ ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ ฆ่าเชื้อด้วยตู้รังสีUV
ศึกษาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ กำลังเพาะเชื้อ ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ ฆ่าเชื้อด้วยตู้รังสีUV
ศึกษาเชื้อราจากกล้องจุลทรรศน์ กำลังเพาะเชื้อ ชั่งปริมาตรอาหารเลี้ยงเชื้อ ตวงอาหารเลี้ยงเชื้อ
ศึกษาเชื้อราจากกล้องจุลทรรศน์ กำลังเพาะเชื้อ ชั่งปริมาตรอาหารเลี้ยงเชื้อ ตวงอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผสมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจเชื้อทางกล้องจุลทรรศน์ ตรวจเชื้อทางกล้องจุลทรรศน์ บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผสมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจเชื้อทางกล้องจุลทรรศน์ ตรวจเชื้อทางกล้องจุลทรรศน์ บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ
ดูข้อมูลจากหนังสือประกอบ เตรียมสไลด์ตรวจเชื้อ เก็บเชื้อไว้ในตู้ปรับอุณหภูมิ ฝึกการเตรียมสไลด์
ดูข้อมูลจากหนังสือประกอบ เตรียมสไลด์ตรวจเชื้อ เก็บเชื้อไว้ในตู้ปรับอุณหภูมิ ฝึกการเตรียมสไลด์