Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย


               การระมัดระ

วังในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเชื้อราเป็นเรื่องที่
   สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ ปฏิบัติงานในการตรวจเชื้อราสองรูป
   เช่น Histoplasma capsulatum ความระมัดระวังขั้นพื้นฐาน
   ในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ก็ใช้เป็นเครื่อง
   ป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติการติดเชื้อได้ขั้นตอนหนึ่ง
               การตรวจวินิจฉัยเชื้อราสาย (mold) ที่ดี ต้องทำในสถานที่
   ปิดมิดชิด เช่น ตู้เพาะเชื้อ หรือ laminar hood การปฏิบัติเช่นนี้
   จะเป็นป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติการติดเชื้อ และเป็นการลดการ
   ปนเปื้อนของเชื้อโรคได้อีกด้วย

การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเชื้อรา
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเชื้อรา


            
สาเหตุ การติดเชื้อราในห้องปฏิบัติ
       การเกิดได้ 2 วิธีคือ
  1. เกิดจากการสูดอากาศที่มี คอนิเดียของราเข้าไปในปอด

  2. เกิดจากการถูกของมีคม ทิ่มแทง หรือบาดผิวหนัง เช่น ถูกเข็มฉีดยาตำ
      มีดเลาะชิ้นเนื้อ หรือมีดขูดผิวหนัง แล้วคอนิเดีย หรือชิ้นส่วนของรา
      หรือของยีสต์ เข้ามาทางบาดแผลนั้น ๆ

               ข้อปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติการโดยทั่วไป มีดังนี้คือ
     1. งดเว้นการสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ หรือรับประทานอาหาร
          ในห้องปฏิบัติการเด็ดขาด
     2. งดเว้นการแต่งหน้าทาปาก การใส่ contact lens
         ในบริเวณที่ปฏิบัติงานเด็ดขาด
     3. ต้องทำความสะอาด โต๊ะปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกวัน
         ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการ
         ลดการติดเชื้อราและการปนเปื้อนจากเชื้อราได้ด้วย
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเชื้อรา
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเชื้อรา
    4.  ต้องใส่เสื้อคลุมตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน และต้องถอด
          เสื้อคลุมออกทุกครั้งที่ออกจากห้องปฎิบัติการ ไม่สมควร
         ที่ใส่เสื้อคลุมออกจากห้องปฎิบัติการ
    5.  ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุตัวอย่าง
    6.  ต้องใส่ที่ปิดจมูกทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุตัวอย่าง
    7.  ควรจะใช้ automatic pipette ไม่ควรใช้ปากดูดไปเปต