Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


เนื้อเยื่อของเชื้อรา        เชื้อราทั่วไปจะมีลักษณะที่ เส้นใยอาจจะเรียงตัวอัดกันเป็นเนื้อเยื่อขึ้นได้ เรียกว่า plectenchyma โดยการที่เส้นใยมาเกาะชิดกันและสอดประสานพันกันไปมา plectenchyma แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ


                   1. โปรเซนไคมา (prosenchyma)
                        เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเส้นใยอัดตัวกันอย่างหลวม ๆ
                        ตามยาว ยังมองเห็นเป็นส้นใยแต่ละเส้นอยู่


                   2. ซูโดพาเรนไคมา (pseudoparechyma)
                       เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเส้นใยอัดตัวกันอย่างหนาแน่น
                       แยกออกแต่ละเส้นไม่ได้
                       เมื่อตัดตามขวางจะมีลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อพาเรนไคมา
                      (parechyma) ในพืชชั้นสูง
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
             โปรเซนไคมา และซูโดพาเรนไคมา
   มีอยู่ในระบบโครงสร้างและระบบสืบพันธุ์ของเชื้อราหลายชนิด
   ที่รู้จักกันดีคือ เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าสโตรมา (stroma)
    และสเคอโรเดียม (sclerotium)

         -  สโตรมา เป็นส่วนหนึ่งของเส้นใยที่อัดแน่น
            มีลักษณะคล้ายเป็นเบาะสำหรับรองรับส่วนของเนื้อเยื่อ
            ที่จะสร้างสปอร์

         -  สเคอโรเดียม เป็นโครงสร้างที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
            ที่ไม่เหมาะสมได้ดี มีลักษณะแข็งใช้สำหรับอยู่ข้ามฤดู
            เมื่อถึงฤดูที่เหมาะสมต่อการเจริญ มีสเคอโรเยมจะงอกเป็น
            เส้นใยขึ้นมาใหม่