Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในเชื้อรา

          การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในเชื้อรา เริ่มด้วยการรวมตัวกัน
ของนิวเคลียส 2 ชนิด กระบวนการในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

   - ระยะแรก เรียกว่า พลาสโมแกรมมี่ (plasmogamy) โดยที่ protoplast
      จากสองเซลล์มาอยู่ในเซล์เดียวกัน
   - ระยะที่สอง เรียกว่า แครีโอแกมมี่ (karyogamy) เป็นระยะนิวเคลียส
      สองอันผสมกัน ได้เป็นนิวเคลียสเดียว ในพวกราชั้นต่ำ
      เมื่อเกิดพลาสโมแกมมี่แล้วจะเกิดแครี่โอเกมมี่ติดตามทันทีทันใด
      แต่ในราชั้นสูง การเกิดสองระยะนี้จะไม่เกิดต่อเนื่องกัน
   - ระยะที่สาม นิวเคลียสสองอันนั้นจะรวมตัวกันแล้วเกิดไมโอซีส (meiosis)
      ลดโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งได้เป็นแฮบพลอยด์เซล (haploid)

               สรุปได้ว่า พลาสโมแกมมี่ ทำให้ได้แฮปพลอยด์นิวเคลียส 2 อัน
        อยู่ในเซลล์เดียวกัน ส่วนแครี่โอแกมมี่ คือการที่สองนิวเคลียสนั้น
        รวมตัวกันได้เป็นดิบพลอยด์ (diploid) นิวเคลียส หรือ
       ไซโกต (Zygote) นิวเคลียส จากนั้นจะเกิดไมโอซีสขึ้นได้ แฮปพลอยด์
       นิวเคลียส 4 อัน ซึ่งจะกลายเป็นสปอร์ต่อไป

               ในราบางกลุ่มแฮปพลอยด์นิวเคลียสอาจจะเกิดไมโตซีสต่ออีก
      ทำให้ได้สปอร์มีจำนวนมากขึ้น
พลาสโมแกมม
ส่วนของเส้นใย

           ส่วนของเส้นใยเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลสืบพันธุ์ เรียกว่า
      แกมมีแทน เจียม (game tangium) ภายในจะมีแกมมีท (gamete)

           แกมมีแทนเจียมหรือแกมมีทเพศผู้และเพศเมียลักษณะเหมือนกัน
      เรียกว่า isogametangia และ isogametes ตามลำดับ
           แกมมีแทนเจียม หรือแกมมีทของทั้งสองเพศมีรูปร่างแตกต่างกัน
      เรียกว่า heterogametangi และ heterogametes

  -   แกมมีแทนเจียมที่สร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้ เรียกว่า แอนเธอริเดีย
      (antheridium)
  -   แกมมีแทนเจียมที่สร้างเซลสืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า โอโอโกเนีย
      (oogonium)