Fungus หมายถึง เชื้อราและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีสปอร์  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีทั้งชนิดเซลล์เดียว  และหลายเซลล์ นำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นกับมนุษย์
| หน้าหลัก | ราวิทยาเบื้องต้น | ลักษณะสำคัญ | การดำรงชีวิต | การจัดกลุ่ม | การวินิจฉัย | การรักษาและทำลาย | ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ | เชื้อราในสิ่งส่งตรวจ | เชื้อรากับบิ๊กD2B |


เชื้อรา
ราวิทยาเบื้องต้น
ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
การเรียกชื่อเชื้อรา

ลักษณะสำคัญ
ลักษณะของเชื้อรา
เนื้อเยื่อของเชื้อรา
โครงสร้างของเชื้อรา

การดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของเชื้อรา
การเจริญของเส้นใย
สัณฐานวิทยา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่เชื้อรา
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Zygomycota

การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย
ความปลอดภัยในการตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
การเก็บวัตถุตัวอย่าง
การดำเนินการตรวจ

การรักษาและทำลาย
การทำลายและฆ่าเชื้อรา

รูปภาพ
เชื้อราทั่วไป
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์
ภาพเชื้อราที่เกิดกับร่างกาย
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำพูน

ภาคผนวก
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
เชื้อราที่พบในสิ่งส่งตรวจต่างๆ

เชื้อรากับบิ๊ก D2B


ผลของเชื้อราต่อสิ่งมีชีวิต
        1. ความสำคัญทางด้านการแพทย์ ได้เริ่มศึกษาตั้งแต่ปี
     ค.ศ. 1880 พบว่ามีเชื้อราประมาณ 25 genera
     ที่ทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์ พบแพร่ระบาดมากในแถบร้อน
ความสำคัญทางด้านการแพทย์
เชื้อราที่ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม

2. เชื้อราที่ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
  - ใช้ในการผลิตอาหาร เช่น ผลิตเนยแข็ง ทำให้เนยแข็งมีกลิ่นและรสดี
  - ใช้ยีสต์ผลิตขนมปัง ไวน์ เบียร์
  - ใช้ ผลิตซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว
  - ใช้เป็นอาหารโดยตรง
  - ใช้ในการผลิตน้ำย่อยและกรดบาง
  - ใช้ในการผลิตยาและยาปฏิชีวนะ
        3. เชื้อราที่ทำลายสิ่งของ เครื่องใช้ และผลิตทางเกษตรกรรม
     ที่พบมาก คือ ราใน genus Penicillium และ Aspergillus
     พวกเมล็ดพืชที่เก็บเกี่ยวได้ต้องเก็บในที่ที่ ทำให้ความชื้นต่ำกว่า
     12% ถ้าความชื้นสูงกว่านี้ เชื้อราเจริญได้ดี
เชื้อราที่ทำลายสิ่งของ เครื่องใช
เชื้อราในการควบคุมแมลง

    4. ใช้เชื้อราในการควบคุมแมลง โดยวิธีที่เรียกว่า biological control
เช่น เชื้อราพวก Entomophthora grulli เป็นปาราสิตที่แท้จริง
ของแมลงพวกตั๊กแตน
    
ถ้าเลี้ยงให้เชื้อรานี้เจริญสร้างสปอร์จำนวนมากก็จะช่วยควบคุมจำนวน
ตั๊กแตนได้

            5. ใช้ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
    เป็นการศึกษาเชื้อราโดยตรง เช่น ศึกษาทางพันธุศาสตร์    สรีรวิทยา เซลวิทยา เป็นต้น
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์