ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

ChemEye : เคมีชลเนตร

ChemEye เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ําแบบอัจฉริยะ เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ