ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

MuEye: เลนส์มิวอาย

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง

นาฬิกาเวลาตรง (AirTime)

นาฬิกาดิจิทัล 6 หลัก ที่แสดงค่าวันเวลาที่มีความเที่ยงตรงตามเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยอัตโนมัติ

T-Box 3.0: Mobile phone jammer

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้