ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

JUJAI 4.0 : EV Charging Station

“ยานยนต์ไฟฟ้า” เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

NECTEC FAARM Series

ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ในไร่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เกษตรกรไทยจะสบายมากขึ้นแค่ไหน?

FAARM Series: Water FiT

WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ Simple และ Evergreen

FAARM Series: Bubble FiT

BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า ระบบ “Oxy”