ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

FAARM Series: Bubble FiT

BUBBLE FiT คือ ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า ระบบ “Oxy”

FAARM Series: Ambient Sense

AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง

FAARM Series: Ambient FiT

Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง