ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

FAARM Series: Ambient Sense

AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง

FAARM Series: Ambient FiT

Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง