เอกสารแผยแพร่

Embedded Android Development

หนังสือ Embedded Android Development ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและหลักการเข้าใจการทำงานฮาร์ดแวร์ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว