เอกสารแผยแพร่

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 52

ต้นแบบเครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดอิสระ (Automatic Fault Detection in Off-grid PV Systems)

หนังสือ “30 Years of NECTEC”

บทเรียนและเรื่องราวการทำงานของเนคเทคตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ผ่านการบอกเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทำงานร่วมกับเนคเทคในมิติต่างๆ 30 ท่าน แง่มุม