เอกสารแผยแพร่

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 47

T-WilS เป็นอุปกรณ์วัดและรายงานอุณหภูมิที่พัฒนาตามแนวความคิด IOT (Internet of Thing) โดยเชื่อมต่อผ่าน NETPIE และแพทตฟอร์มบริการของเนคเทค