เอกสารแผยแพร่

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ามี “มอเตอร์ไฟฟ้า” เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป จึงควรเลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะสม

3D Scanner Robot : หุ่นยนต์สแกนสามมิติ

เทคโนโลยีสแกนสามมิติ (3D scanner) มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การวัดความถูกต้องของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับงานในภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

การประยุกต์ใช้งาน Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรมจะแพร่หลายมากขึ้น ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง