เอกสารแผยแพร่

[Poster] TanRabad – ทันระบาด

ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ