เอกสารแผยแพร่

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 46

ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อ่านป้ายทะเบียนรถแทนมนุษย์ ช่วยให้การบริหารจัดการรถ และการจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Introduction to Wireless Sensor Network

E-Book ในโครงการ “สร้างเสริมศักยภาพวิชาชีพ Embedded System” ระหว่างสิงหาคม 2555 ถึงธันวาคม 2558 วิชา Introduction to Wireless Sensor Networks