เอกสารแผยแพร่

การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า – Motor Testing

หากเป็นบริษัทที่ผลิตหรือนำเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า จำเป็นต้องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าว่าตรงตามข้อมูลที่บริษัทต้นทางได้ให้ไว้

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ามี “มอเตอร์ไฟฟ้า” เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป จึงควรเลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะสม

3D Scanner Robot : หุ่นยนต์สแกนสามมิติ

เทคโนโลยีสแกนสามมิติ (3D scanner) มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การวัดความถูกต้องของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่