เอกสารแผยแพร่

สถานภาพและความต้องการกำลังคนด้าน High Performance Computing (HPC) ในประเทศไทย

จากแนวโน้มการเติบโตการใช้งานของ HPC ทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน HPC ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและใหญ่

Low Carbon Event ก้าวแรกสู่ความยั่งยืนของโลกสีเขียวในอนาคต: กรณีศึกษา SMC Open House

Low carbon event คือ การจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นดำเนินการแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ