เอกสารแผยแพร่

Solar Cooling’ ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม หากมีการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ย่อมจะสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศในภาพรวม

Learning Factory โรงงานแห่งการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตในโรงงาน หรือ Learning Factory เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้เกิดความตระหนักในเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอด