เอกสารแผยแพร่

หนังสือ “30 Years of NECTEC”

บทเรียนและเรื่องราวการทำงานของเนคเทคตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ผ่านการบอกเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทำงานร่วมกับเนคเทคในมิติต่างๆ 30 ท่าน แง่มุม