เอกสารแผยแพร่

[Poster] TanPibut – ทันพิบัติ

ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม

[Poster] Raknam – รักษ์น้ำ

ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม