MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทครับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ​ ปี61

เนคเทครับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ​ ปี61 “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม

เนคเทค-สวทช. ร่วมลงนาม MOU โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ศูนย์ TTRS)

เนคเทค-สวทช. ร่วมลงนาม MOU โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ศูนย์ TTRS) เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ กสทช. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ มูลนิธิคนตาบอดไทย เดินหน้าโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม

ผลการประกวด การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

ผลการประกวด การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน "EPUB 3" ครั้งที่ 2 เนคเทค-สวทช. ผลักดันการสร้างสื่อที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เปิดเวทีประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เป็นปีที่ 2

เปิดตัวโครงการ

เปิดตัวโครงการ "Asi@Connect" เครือข่ายสนับสนุนการศึกษาวิจัย​ในภูมิภาคเอเชีย "Asi@Connect" โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเชีย