MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 16 | ค.ศ.1927 สำหรับการค้นพบปรากฏการณ์ Compton

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 16 | ค.ศ.1927 สำหรับการค้นพบปรากฏการณ์ Compton ปรากฏการณ์ Compton เป็นการลดพลังงาน หรือการเพิ่มความยาวคลื่นของโฟตอนของรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมมา เมื่อทำอันตกิริยากับสสาร

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 15 | ค.ศ.1924 สำหรับกระบวนการค้นคว้าและผลงานวิจัยทางด้าน X-Ray Spectroscopy

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 15 | ค.ศ.1924 สำหรับกระบวนการค้นคว้าและผลงานวิจัยทางด้าน X-Ray Spectroscopy Karl Siegbahn นักฟิสิกส์ชาวสวีเดนพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของอะตอมผ่านรังสีเอ็กซ์

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 14 | ค.ศ.1923 สำหรับการค้นพบประจุไฟฟ้าพื้นฐานและผลงานที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริค

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 14 | ค.ศ.1923 สำหรับการค้นพบประจุไฟฟ้าพื้นฐานและผลงานที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริค นอกเหนือจากงานวิจัยทางด้านประจุไฟฟ้าพื้นฐานที่ถือเป็นผลงานหนึ่งที่ทำให้ Robert Andrews Millikan ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้ว เขายังได้พิสูจน์แนวคิดของ Albert Einstein ที่นำหลักการของพลังงาน “ควอนตา” มาใช้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริคด้วย

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 13 | ค.ศ.1922 สำหรับการค้นพบโครงสร้างของอะตอมและการปลดปล่อยพลังงานจากอะตอม

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 13 | ค.ศ.1922 สำหรับการค้นพบโครงสร้างของอะตอมและการปลดปล่อยพลังงานจากอะตอม Niels Henrik David Bohr เป็นบุคคลแรกให้แนวคิดว่า อิเล็กตรอนปลดปล่อยแสงเมื่อเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสที่เป็นประจุบวก