ระบบคุณภาพ

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
(งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ สาขาหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก.17065-2556 (ISO/IEC17065:2012) จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

เป็นการยืนยันความสามารถ ดำเนินการอย่างมืออาชีพ เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล