เป้าหมาย

เป้าหมายของ DTEC คือการทำให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และระบบงานรับรอง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ของไทย ผ่านกิจกรรมด้านการมาตรฐาน และการที่ DTEC เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จะก่อให้เกิดผลต่อเนื่องขึ้นสองประการ คือ ในแง่ของการเพิ่มระดับคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ จะทำให้ผู้ผลิตทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ต้องแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ที่ DTEC อ้างอิงถึง (ซึ่งจะเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของไทย) และยอมรับให้มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดไทย ทำให้ระดับของคุณภาพของสินค้าในตลาดไทยเพิ่มสูงขึ้น ในแง่ของการส่งเสริมการส่งออก จะช่วยทำให้ผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ สามารถใช้เครื่องหมายนี้ แสดงความสอดคล้องกับลูกค้าในตลาดต่างประเทศได้ทันที หรืออย่างน้อย ก็ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้อยลงกว่าที่ไม่ได้รับการรับรองเลย

เป้าหมายการดำเนินการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1. ระดับบุคคล – ส่งเสริม การสร้างและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองคุณภาพ และการตรวจประเมินความสอดคล้อง ในประเทศไทย

ระดับที่ 2. ระดับองค์กร – สนับสนุนการสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการระบบการตรวจประเมินคุณภาพ ในประเทศ ให้มีจำนวนที่เพียงพอ มีความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดทั้งสายโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการกำจัดทำลาย

ระดับที่ 3. ระดับความรู้ – สนับสนุนให้เกิดชุมชนความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ความรู้นั้นไปสู่คนไทย ทั้งหมดนี้ก็ด้วยเห็นว่าคุณค่าของชีวิตคนไทย ไม่ได้ด้อยกว่าชีวิตของคนชาติอื่นใดเลย จึงอยากเห็นคนไทย ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี มีการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เท่าเทียม เสมอภาคกันกับคนในชาติอื่น ๆ รวมถึงไม่อยากเห็นคนไทย เลือกใช้สินค้าใด ๆ เพราะความฟุ้งเฟ้อ บ้ายี่ห้อ มองที่ค่านิยม หน้าตา มูลค่า กระแส สื่อโฆษณา ซึ่งเป็นคุณค่าเทียม มากกว่า คุณภาพ ประโยชน์และความจำเป็น ซึ่งเป็นคุณค่าแท้และสุดท้าย ก็อยากเห็นคนไทย นิยมไทย นิยมธรรม มากกว่านิยมนอก แบบไม่ลืมหูลืมตา