ให้คำปรึกษาจัดทำระบบงาน มอก.- ISO/IEC 1700XX

DTEC มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบงาน รวมถึงการอบรม ด้านระบบตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.-ISO/IEC 170XX และที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ผ่านมาของ DTEC

  • ที่ปรึกษาการจัดทำระบบงาน มอก.-ISO/IEC 17065 ให้กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ที่ปรึกษาการจัดทำระบบงาน มอก.-ISO/IEC 17065 ให้กับ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • ที่ปรึกษาการจัดทำระบบงาน มอก.-ISO/IEC 17065 ให้กับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
  • โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนที่นำทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

0 2564 6900 ต่อ 2080…4

dtec@nectec.or.th