เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายที่ DTEC ออกให้กับบริภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

  • อนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรองจาก DTEC นำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • สามารถนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ เอกสาร คู่มือและ/หรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ โฆษณาหรืออ้างอิงได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น